ανακαίνιση κατοικίας στην Αθήνα

 

Ανακαίνιση κατοικίας και διαμόρφωση για χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης airbnb

Σημείωση: Οι φωτογραφίες των κατοικιών εμφανίζονται πάντα με την συγκατάθεση των ιδιοκτητών - πελατών μας. Δεν ανεβάζουμε ποτέ φωτογραφίες που εκθέτουν προσωπικά δεδομένα, διευθύνσεις ή ονομασίες.